lunes, 28 de febrero de 2011

ACTIVITAT 6. La construcció de l'espai i del temps


VIDEO
L'espai:

S'inicia en el moment que l'infant pot distingir el jo del no jo, contituint un espai intern.

L'espai evoluciona en tres periodes:
Espai corporal (propi)
Espai ambiental (inmediat)
Espai Simbòlic o representatiu (extern o llunyà)


L'aquisició de l'espai segons Piaget, 4 fases:
 Espai topològic (0-3 anys)
Limitació visual i acccions mtrius com moure el cap, el braç, mirada concentrada en un objecte...

Espai Euclidià o Projectives (3--7 anys)
Adquisició nocions de mida, situació i direcció...

Espai racional o mètric (7 anys)
Domini concepte dreta-esquerra, es pot representar mentalment l'abstracció...


L'espacialitat la podem dividir en dos processos:

Orientació espacial,es la capacitat que te el nen de situarse en el espai comparat amb altres elements, mitjançant les relacions topològiques,

Relacions de Orientació:  dreta-esquerra, dalt-baix,davant-darrera.
Relacions de Situació:  dintre-fora, damunt-sota,interior-exterior, recordar el lloc o situació...
Relacións de Superficie:  espais lliures, espais plens...
Relacions de Tamany:  gran-petit, alt-baix, ample-estret...
Relacions de Direcció:  cap a l'esquerra, cap a la dreta, des d'aquí fins...
Relacions de Distància:  lluny-aprop, agrupació-dispersió, junt-separat...
Relacions de Ordre o Succesió Espacial: ordenar objectes en funció de diverses cualitats...

L'estructuració espacial,es la capacitat de situar o orientar els objectes entre si, mitjançant relacions topològiques fins als 5 anys, dels 3 als 7 relacions projectives i a partir dels 7, cap endavant, amb les relacions mètriques.

Relacions Projectives:  El nen descobreix les dos dimensions de l'espari; llarg i ample.
Relacions Mètriques:  El nen descobreix les tres dimensions de l'espai; volumen, profunditat i perpendicularitat. El nen pot coneixer la distància dels objectes entre sí.(km, m, cm....)


El temps:

L'estructuració temporal ens permet coordinar la seva activitat, organitzar la vida quotidiana... segons les característiques següents:
 • L'ordre i la successió
  Fa aparèixer les nocions de present,passat, avui, demà.... a través de la repetició regular de les accions que memoritzarà i percebrà el moviment temporal.
 • La durada
  Temps que passa entre el principi i el final d'una acció, apareix la noció de límit, pel nen la durada es el temps que passa fent una acció, hora,minut....
 • Interval
  Durada limitada entre dos activitats, comporta una idea de repòs, pausa,espera...
 • La Irreversibilitat
  A partir de la vivència quotidiana el nen aprèn que el temps passa i no torna,i que vindrà un temps que encara no es present. Segons Piaget sols la memòria i la comprensió del temps poden remuntar-la. Integra la noció d'edat, aviat, tard....
 • La velocitat
  Temps que dura el recorregut d'un espai, per realitzar una acció
 • La periodicitat
  Apareix amb tots els esdeveniments, es repeteixen regularment, és el cas del dia i la nit, l'estació de l'any,setmanes, mesos....
 • El ritme
  El nadó disposa de conductes rítmiques i d'una motricitat rítmica pròpia, els ritmes exterior i interiors, trobaran poc a poc un ajustament.
  El ritme el podem definir com la porció de temps entre diversos sons o moviments repetits, i cada persona té el seu propi ritme.
Hi ha tres classes de temps:
 • Temps biològic
  Són els ritmes naturals, gana, dormir...
 • Temps subjectiu
  El temps que necessita cadascú per fer una acció...el que tardaa més o menys en fer algo.
 • Temps objectiu
  El sistema de referència temporal que té cada civilització i cultura, i que pot regular les vides quotidianes, situar els esdeveniments passats o programar els futurs. Per exemple, els esdeveniments històrics, fenòmens astronòmics...

L'estructuració del temps és realitza en tres nivells:
 • Fase sensoriomotora ( 0-2 anys)
 • Per al nadó, l'existència del temps està assimilada als ritmes interns del cos, al percebut per la mare i de les sensacions de benestar i malestar
 • Fase representativa (2-7 anys)
  És realitza el pas entre el temps viscut i el temps representat, i del temps subjectiu al objectiu. A partir dels tres anys començà a situar-se en el temps objectiu, comença a organitzar les seves accions i, més endavant aprendrà a planificar-se el treball i gestionar el temps.

Activitats d'espai i temps:Actvitat per la llar: 
Dibuixar un coet que voli amunt cap a l'espai en un full i li demanen al nen que dibuixi el coet baixant a la terra, d'aquesta manera aprenda a girar el objectes en la seva ment. També li poden dir que dibuixi estels a la dreta....la lluna a l'esquerra....etc...

Objectiu:
Amb aquesta activitat pretenem conseguir que el nen sigui capaç de situar el dibuix i els diferents elements en el full, així poc a poc anar adquirint conciencia de si mateix en l'espai i dels objectes.


Activitat per a casa: 

Amb l'ajuda dels pares l'infant crearà un calendari semanal, que aparegui una  llista de tasques doméstiques de la llar senzilles per al nen....i ho ficaran a un lloc visible de la casa...
Objectiu:

Amb aquesta activitat per realitzar a casa volem conseguir que la nena sigui capaç amb ajuda dels pares de començar a conèeixer els dies de la semana, a més de col·labora amb la familia en les diferents activitats de casa.D'aquesta manera podrá prendre consciència tant del temps com de l'espai,a la vegada que aprén conceptes nous. Aquesta activitat, es pot ensenyar conductualment, però també penso que el nen per imitació, els pares la poden realitzar també, pot assimilar els conceptes.
L'activitat que hem elegit que realitzés l'Ares a casa:


Nom de l’activitat: 
"Ordenem els dies"
L’edat: 
2-3 anys
Objectius:
Identificar els 5 dies de la setmana

Diferenciar dalt i baix

Utilitzar dintre i fora

Seguir les instruccions del pares

Seleccionar les imatges corresponents per cada dia de la setmana

Reconèixer el dies de la setmana
Material/ Recursos:
Paper, cartolina,colors i pega.

Espai on es treballa:

A casa.
Desenvolupament de l’activitat:
Presentacio:
Explicarem a l’infant que ha casa tots hem d’ajudar i col”laborar dia a dia a les tasques de casa, i per això, ens ha d’ajudar a fer un llistat, calendari de tasques a realitzar cada dia de la setmana.

Realitzacio:

La nena i els pares s’assentaran a una taula on tots plegats realitzarán un calendari.  Utilitzant una cartolina on es distribuirant els 5 dies de la setmana (dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres). Cada dia de la setmana tindrà el seu espai necessari per a que l’infant amb l’ajuda dels pares pugui pegar,col·locar l’imatge corresponent a la tasca que ha de realitzar cada un dels dies de la setmana.

Integració o síntesis:

Després del cap de setmana de descans, el dilluns, la mare, abans de començar la tasca corresponent a aquest dia, preguntará a l’Ares si s’enrecorda de l’activitat que toca fer. Si la nena no s’enrecorda anirà al lloc on está situat el calendari, haurà de visualitzar l’imatge que toca del dilluns,  quan torni cap a la mare i dir-li el que toca fer. Aixi la nena per si mateixa podrá visualitzar i memoritzar el que s’ha de fer per després explicar-li a la mare.